شماره تماس:   38375004 

شماره فکس:  38362981        

- پست الکترونیک :               bazresi@kums.ac.ir 

فرم  شکایات الکترونیک  :        درصفحه اول سایت