-تلفن   38375004

-38362981

-سامانه تلفنی دریافت شکایات ،پیشنهادات وانتقادات  38381111

-ارتباط با مدیر بازرسی ازطریق

- پست الکترونیک :               bazresi@kums.ac.ir 

فرم  شکایات الکترونیک  :        درصفحه اول سایت