معرفی کارکنان

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای محمد  سعید  پیمانپور 

معاون اداره -  کارشناس مسئول بازرسی ومسئول حوزه بازرسی-نماینده اداره بازرسی در جلسات    ما لی  ، معاملاتی دانشگاه - نماینده بازرسی در تیم ارزیابی برنامه تحول سلامت - نمایند ه دانشگاه در مدارسی غیر انتفاعی وابسته به دانشگاه


خانم پریوش السادات فیروزآبادی

کارشناس مسئول پاسخگویی به شکایات ومسئول حوزه پاسخگویی به شکایات -مسئول حوزه ارزیابی عملکرد-دبیر کمیته ارزیابی عملکرد دانشگاه-مسئول نظام پیشنهادات دانشگاه -کارشناس طرح تکریم ارباب رجوع-  کارشناس بازرسی- مدیر پایش برنامه عملیاتی -

خانم لیلا ویسی

 

کارشناس پاسخگویی به شکایات-بازرس
خانم پروانه چوبدرازی
 کارشناس هماهنگی و ارتباطات- متصدی امور دفتری- بازرس
 آقای علی کریمی

بازرس

 

آقای امیر حسین امیدی
بازرس