معرفی مدیر قبلی

 دکتر افشین باقرزاده

_ دکتری  MD  دررشته پزشکی عمومی ( 1375 ) فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

_ ریاست بیمارستان 22بهمن شهرستان مسجد سلیمان  (1376)

_معاون درمان شبکه بهداشت ودرمان شهرستان مسجد سلیمان (1378)

_پزشک معتمد شبکه بهداشت ودرمان شهرستان مسجد سلیمان  (1378تا 1381)

_عضو کمیسیون پزشکی نظام وظیفه شهرستان مسجد سلیمان  (1378تا 1381)

_رئیس مراکز بهداشتی درمانی دراستانهای خوزستان وکرمانشاه

_رئیس اداره نظارت بردرمان حوزه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  (1384)

_رئیس اداره بازرسی وپاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از سال ( 1387)

_دبیر ادارات بازرسی و پاسخ گویی به شکایات دانشگاه های علوم پزشکی  منطقه 2کشور

_کارشناس امور دفاتر ، اساتید ومبلغان دفتر استانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاههای استان کرمانشاه

_نماینده اجرایی رئیس دانشگاه درکمیسیون مناقصات

_نماینده ناظر رئیس دانشگاه درکمیسیون مناقصات

_عضو کمیسیون فنی واقتصادی دانشگاه

_دبیر کارگروه پیشگیری ازوقوع جرم دانشگاه

_نماینده رئیس دانشگاه درمجتمع مدارس غیر انتفاعی وابسته به دانشگاه 

-رئیس کمیته ارتقاءسلامت اداری

_عضو کمیته های اسقرار دولت الکترنیک ،افزایش بهره وری وکمیته ساماندهی نیروی انسانی

_رئیس شورای واحدهای نظارتی دانشگاه

معرفی مدیر


عکس مدیر

سید جلال کاظمی اسکویی


کارشناس ارشد  هوشبری

jalal-1343203@yahoo.com

شماره تماس :38358870

 

 


ریاست محترم دانشگاه طی حکمی سیدجلال کاظمی اسکویی را بعنوان مدیر اداره بازرسی،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه منصوب نمودندو در این حکم از زحمات جناب آقای دکتر فرشید  رئیسی تقدیر بعمل آمد

از سوابق سیدجلال کاظمی اسکویی می توان عضویت در هسته گزینش دانشگاه، عضویت در هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات دانشگاه،معاونت اداری مالی دانشکده بهداشت،مدیریت گروه هوشبری دانشکده پیراپزشکی،سرپرست دوره های شبانه دانشگاه و ریاست کتابخانه مرکزی دانشگاه را نام برد.