فرم نظرسنجی

   فرم شماره 1   ( ماده 8 طرح تکریم ارباب رجوع  )

                                                                       هرکس برادر مسلمان خود را با کلمه ای لطف آمیز تکریم کند و غم او را بزداید همواره در سایه جاودانه لطف الهی است.                             رسول اکرم (ص)

فرم نظر سنجی ستاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

1-     میزان شفافیت و دقت اطلاع رسانی و راهنمایی لازم برای خدمات         

  مورد درخواست در چه سطحی بوده  است  ؟                                            بد         متوسط         خوب        بسیار خوب   

2-    به چه میزان خدمات مورد نظر شما  در موعد مقرر انجام شده است ؟     بد         متوسط         خوب        بسیار خوب

3-    نحوه ی برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است  ؟                                 بد          متوسط        خوب        بسیار خوب

4-    نحوه ی ارائه خدمت مورد نظر شما چگونه بوده است؟                             بد          متوسط        خوب        بسیار خوب

5-    نام فرد یا افرادی که مناسب ترین برخوردو همکاری را با شما داشته اند؟  

6-    نام فرد یا افرادی که برخورد نامناسبی با شما داشته اند؟

7-    چنانچه درخواست خلاف مقررات از شما شده است آن را بنویسید ( با ذکر نام فرد مورد نظر)

8-    لطفا" نظرات و پیشنهادات خود را برای اصلاح امور بنویسید ؟

9-    -در صورت تمایل این قسمت را تکمیل نمائید.

         - نام و نام خانوادگی :                                           تاریخ مراجعه :                          تلفن تماس:                         امضاء:

                                                                                                                                   - نام و نام خانوادگی تحویل گیرنده:            امضاء:                                                             

 

   فرم شماره 1   ( ماده 8 طرح تکریم ارباب رجوع  )

                                                                       هرکس برادر مسلمان خود را با کلمه ای لطف آمیز تکریم کند و غم او را بزداید همواره در سایه جاودانه لطف الهی است.                             رسول اکرم (ص)

فرم نظر سنجی ستاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

1-     میزان شفافیت و دقت اطلاع رسانی و راهنمایی لازم برای خدمات         

  مورد درخواست در چه سطحی بوده  است  ؟                                            بد         متوسط         خوب        بسیار خوب  

2-    به چه میزان خدمات مورد نظر شما  در موعد مقرر انجام شده است ؟     بد         متوسط         خوب        بسیار خوب

3-    نحوه ی برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است  ؟                                 بد          متوسط        خوب        بسیار خوب

4-    نحوه ی ارائه خدمت مورد نظر شما چگونه بوده است؟                             بد          متوسط        خوب        بسیار خوب

5-    نام فرد یا افرادی که مناسب ترین برخوردو همکاری را با شما داشته اند؟  

6-    نام فرد یا افرادی که برخورد نامناسبی با شما داشته اند؟

7-    چنانچه درخواست خلاف مقررات از شما شده است آن را بنویسید ( با ذکر نام فرد مورد نظر)

8-    لطفا" نظرات و پیشنهادات خود را برای اصلاح امور بنویسید ؟

9-    -در صورت تمایل این قسمت را تکمیل نمائید.

         - نام و نام خانوادگی :                                           تاریخ مراجعه :                          تلفن تماس:                         امضاء:

                                                                                                                                   - نام و نام خانوادگی تحویل گیرنده:            امضا