نظارت درونی و احساس حضور در محضر حق،مانع از تخلف انسانها می شود.اما این عامل در همه انسانها و به قدر کافی وجود ندارد.

بنابراین نظارت بیرونی از اهم مسائل تمامی جوامع بشری است. 

 

                                                                                                                                 مقام معظم رهبری