شرح وظایف

تعریف
پاسخگویی به درخواست احقاق حق شهروندان از نقص یا نقص قوانین ومقررات و عدم اجرای ضوابط در مقایسه با استانداردهای خدمات عمومی .
اهداف
1- توسعه اجرای استانداردها در نحوه ارائه خدمت ارباب رجوع
2- ارتقاء سطح رضایت مندی ارباب رجوع و کارکنان
3- ایجاد تعهد در پاسخگویی واحدهای تابعه به شکایات ارباب رجوع و کارکنان .
4- شناسایی نقاط ضعف و نواقص واحدها از طریق بررسی و ارزیابی شکایات .
5- بازنگری مقررات و ضوابط اجرای در واحدهای تابعه با مطالعه و تحقیق ودر خصوص شکایات واصله.
6- کاهش میزان شکایات ارباب رجوع از واحدهای تابعه
شرح وظایف ( طبق بخشنامه 35665/1801 مورخ 4/3/87)
1- دریافت شکایات حضوری و مکتوب ارباب رجوع ازکارکنان وواحدهای دستگاه .
2- بررسی و تحقیق پیرامون صحت یا سقم موضوع شکایات و پی گیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکی.
3- بررسی و پاسخگویی درخصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی از قبیل نهاد ریاست جمهوری و سازمان بازرسی کل کشور.
4- پی گیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به شاکیان
5- جمع بندی شکایات در مقاطع سه ماه ،تجزیه و تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش برای بالاترین مقام اجرائی دستگاه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به گونه ای که موجب کاهش شکایات مردمی می گردد.
6- پی گیری از نتایج گزارش های تهیه شده.
7- پی گیری برای ارسال به شاکیان.