معرفی کارکنان

نام و نام خانوادگی

سمت

خانم پریوش سادات فیروزآبادی

-معاون اداره

-کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد

- کارشناس بازرسی و پاسخگویی به شکایات

-مسئول پایش برنامه های عملیاتی حوزه بازرسی

-مسئول هماهنگی کمیته ارتقاء سلامت اداری و طرح تکریم ارباب رجوع


آقای امیر حسین امیدی

-کارشناس بازرسی و پاسخگویی به شکایات

-نماینده تام الاختیار بازرسی در امور مناقصات و کمیته

خرید

خانم پروانه چوبدرازی

 -کارشناس هماهنگی و ارتباطات

- متصدی امور دفتری

                       -بازرس

                      -رابط آموزشی

 

آقای حسینعلی  بابلی

 

                             -بازرس

 

آقای فرشاد سلیمی

 

-بازرس

                      مسئول سامانه سامد

 

آقای محمدسجاد سلیمانی

-بازرس

-  کارشناس پاسخگویی به شکایات

 

آقای فرشاد بصری

 

-مسئول دبیر خانه