واحد بازرسی

واحد بازرسی
تعریف

فعالیت منظم و هدف دار و با برنامه به منظور مقایسه عملکرد جامعه مورد بازرسی با قوانین و مقررات و استانداردهای تعین شده بر اساس ماموریت قانونی وزارت مطبوع.
اهداف:
1- حصول اطمینان از حسن اجرای ظوابط و مقررات توسط جامعه هدف.
2- فراهم نمودن زمینه جهت توسعه هرچه سریعتر و همه جانبه کشور .
3- انطباق سازی وضعیت کلی ، ساختاری و تشکیلاتی واحدها با مقررات و دستورالعمل ها.
4- ارتقاء سطح مدیریت واحدها طبق قوانین و ضوابط.
5- ارتقاء عملکرد واحدها و کارکنان منطبق با استانداردها.
6- تحقق صحیح روند رسیدگی به گزارشات و شکایات مقرون به دلیلی که دایر بر وقوع تخلفات و سوء جریانات یا نقص قوانین.
7- تحقق اجرای دستورات مقام محترم وزارت متبوع یا مدیریت محترم دفتر و یا درخواست معاونین در حیطه موضوع خاص ارجاعی.
شرح وظایف(طبق بخشنامه 35665/1801 مورخ 4/3/87)
1- تهیه و تنظیم برنامه های بازرسی مستمر، دوره ای و یا موردی از واحدهای ملی ، استانی برای سنجش میزان مطابقت عمل و عملکرد، اقدام کنندگان با اهداف برنامه ها ، دستورالعمل ها و ضوابط و شاخصهای مورد ارزیابی دستگاه.
2- بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان و سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران و کارکنان با ارباب رجوع.
3- تهیه گزارشات نوبه ای در فواصل ماهانه، سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه وسالانه برای اطلاع وزیر و بالاترین مقام اجرایی دستگاه از عملکرد واحدهای مختلف.
4- برقراری ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور و ایفای وظایف مندرج در ماده 12 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصول 88 و 90 مجلس شورای اسلامی و واحدهای نظرسنجی دستگاهها و رسانه های جمعی و مطبوعات.
5- تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها ، مدیریت و کارکنان بر اساس بازرسی های انجام شده.
6- کشف مفاسد اداری از طریق بازرسی های آشکار و پنهان و ارائه گزارشات لازم به مدیران ذیربط و بالاترین مقام اجرائی دستگاه.
7- آموزش و توانمندسازی مستمر بازرسان با همکاری واحد آموزش دستگاه.
8- اعلام نظر در مورد میزان رضایت مردم از عملکرد کارکنان و مدیران به واحد امور اداری برای اعمال در وضعیت و مزایای استخدامی آنها در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط.