شماره تماس:                                  08338375004

شماره فکس:                                  38362981 083       

- پست الکترونیک :                      bazresi@kums.ac.ir 

فرم  شکایات الکترونیک  :                درصفحه اول سایت دانشگاه

- شماره تلفن جهت ارسال پیامک:         09188334835