شرح وظایف

تعریف
فرآیند سنجش ، ارزش گذاری و قضاوت چگونگی انجام وظایف ، فعالیت ها و نتایج حاصله
اهداف
1 –کنترل مداوم جریان امور در سازمان و واحدهای تابعه سازمان
2- شناسایی نقاط قوت و ضعف و مشکلات سازمان و در واقع شناسایی وضع موجود و تلاش در جهت بالفعل شدن توانایی ها و ظرفیت ها
3- بهبود تصمیم گیری در مورد حوزه و عمق فعالیت ها ، برنامه ها و اهداف آینده
4- شناسایی هدف ها ، وظایف ، برنامه ها ، نحوه هدایت افراد در سلسله مراتب سازمانی ، امکانات و هزینه ها در سازمان
5- تخصیص منابع انسانی و امکانات در جهت اجرای برنامه های مصوب
6- بررسی نحوه هماهنگ بودن سازمان با واحدهای تابعه
7-ارتقاء توانمندی در ارائه کمی و کیفی خدمات و رقابت پذیری در فضای سازمانی
8- تعیین وتشخیص احتیاجات آموزشی
9- تعیین و تشخیص موانع و مشکلات
10 – راهنمایی و ارشاد سازمان در جهت بهبود کارآمدی و بازده کار سازمان
11- ارتقاء پاسخگویی در مورد عملکرد برنامه ها
شرح وظایف
1- همکاری در تهیه و تدوین شاخصهای اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد دستگاه اجرائی و موسسات و سازمانهای وابسته به آن
2- اجرای دستورالعمل های ارزیابی و تکمیل فرم های مربوطه و تهیه مستندات لازم
3- احصاء فرم های تکمیل شده و مستندات آنهاو ارائه به شورای تحول اداری یا کمیسیون تحول اداری دستگاه
4- همکاری و هماهنگی با شورای تحول اداری دستگاه به منظور تعیین و تأیید امتیازات
5- بررسی برگه های تکمیل شده و تأیید آنها بر اساس عملکرد واقعی توسط شورای تحول اداری
6- پی گیری و اجرای ارزیابی عملکرد دستگاه اجرائی ، موسسات و شرکتهای دولتی وابسته و تهیه گزارش تحلیلی از نتایج ارزیابی و ارائه آن به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوردر مقاطع زمانی تعیین شده
7- نظارت برحسن اجرای برنامه های ارزیابی عملکرد در دستگاه اجرائی ، موسسات و شرکتهای دولتی وابسته و تحلیل ارزیابی های انجام شده و ارائه پیشنهادهای لازم
8- انجام مطالعات و تحقیقات لازم در رابطه با برنامهای ارزیابی عملکرد و شاخصهای مورد عمل در دستگاه اجرائی و ارائه پیشنهادهای لازم
9- انجام سایر اموری که در چارچوب برنامه های ارزیابی عملکرد دستگاه از طرف سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ارجاع می گردد.
10-دریافت برگه های تکمیل شده توسط مدیران مسئول و مجریان دستگاه ذیربط وتلفیق آنها وارسال جهت تصویب به مراجع ذیربط