معرفی مدیر


عکس مدیر

سید جلال کاظمی اسکویی


کارشناس ارشد  هوشبری

jalal-1343203@yahoo.com

شماره تماس :38358870

 

 


ریاست محترم دانشگاه طی حکمی سیدجلال کاظمی اسکویی را بعنوان مدیر اداره بازرسی،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه منصوب نمودندو در این حکم از زحمات جناب آقای دکتر فرشید  رئیسی تقدیر بعمل آمد

از سوابق سیدجلال کاظمی اسکویی می توان عضویت در هسته گزینش دانشگاه، عضویت در هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات دانشگاه،معاونت اداری مالی دانشکده بهداشت،مدیریت گروه هوشبری دانشکده پیراپزشکی،سرپرست دوره های شبانه دانشگاه و ریاست کتابخانه مرکزی دانشگاه را نام برد.